khktmd 2015


Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。


Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Trường Thi Nam Định 1897 và Duyên Tình Miền NamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét