khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。



















Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Câu chuyện về những chiếc đèn cổ Việt Nam







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét