khktmd 2015


Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Tàu Cộng kinh ngạc trước hoả tiễn Falcon Heavy (SpaceX) - Mỹ, phóng thành công, với lực đẩy mạnh nhất trên thế giới và có thể tái xử dung cho lần phóng kế tiếpKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét