khktmd 2015


Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。


Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Sinh Hoạt Lửa Trại Du Ca tại Đà Lạt, tháng 9/2017Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét