khktmd 2015


Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Hình thượng tọa Thích Quảng Đức bị thiêu sống bởi những người khác (Source: MALCOLM BROWNE)
Sư ông nằm vạ giữa đường làm vật cản

Sư ông tưới dầu và châm quẹt lửa để hỏa thiêu hòa thượng Thích Quảng Đức

Hòa thượng Thích Quảng Đức đang bí đốt cháy

Thi thể Hòa thượng Thích Quảng Đức sau khi bị đốt cháy

Các sư ông còn sống đang chuẩn bị mang thi thể bị đốt chaý về để chùa tẩn liệm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét